ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KONING’S TECHNISCH BEDRIJF B.V.
ALSMEDE VAN MOTORENTECHNIEK KONING
GEVESTIGD: EEKHORSTWEG 20, 7942 KC MEPPEL

Gedeponeerd K.v.K. Zwolle onder nummer 2399

ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het
leveren van goederen en het verrichten van diensten.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze
door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit
door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

AANBIEDINGEN
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door
onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk
zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer
één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding,
maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen
in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in
het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- en uitvoerrechten, belastingen, accijnzen,
fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen.

2.6 Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een motor van hetzelfde
merk, bouwtype en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd, gelast, op andere wijze beschadigd
of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas en nokkenas,
op normale wijze te reviseren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wél geleverd,
dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever.

2.7 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden
deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake
aanspraak kan maken.

2.8 Een ontvangen order is voor ons bindend, tenzij door ons binnen 14 dagen na ontvangst
aan de opdrachtgever is bericht, dat de order niet wordt aanvaard.

LEVERING
3.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen voor rekening en risico van
de opdrachtgever en door middel van een door ons te bepalen vervoermiddel.

3.2 De opgegeven levertijd c.q. de opgegeven reparatieduur geldt slechts bij benadering.
Indien de overeengekomen tijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende
brief een redelijke nadere termijn voor de levering c.q. reparatie te stellen. Pas na overschrijding
van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

OVERMACHT
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die
nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 1 van dit
artikel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering c.q. de termijn
van reparatie met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van
enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het
Burgelijk Wetboek.

BETALING
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen contant te geschieden, zonder enige
aftrek of verrekening.

5.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen c.q. op te
verrichten diensten.

5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling
is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 12% per jaar vanaf de vervaldag.

5.4 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever
volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft
voldaan.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor als dan om zijn volledige medewerking te verlenen,
teneinde ons in de gelegenheid te stellende betreffende goederen bij hem terug te halen.

6.3 Indien ter reparatie aangeboden goederen niet uiterlijk één jaar na het voltooien van de reparatie
door de opdrachtgever worden opgehaald, vervalt de eigendom van de goederen aan ons.

RETENTIERECHT
7.1 In geval van reparatie kunnen wij het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de
opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet,
ook indien het kosten van eerder door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde of een andere
zaak betreft. (Wij kunnen het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende
(vervangende) zekerheid heeft gesteld).

GARANTIE
8.1 Wij garanderen gedurende een periode van 6 maanden na de datum van afgifte van de geleverde
goederen c.q. de verrichte diensten, zulks echter tot een maximum van ofwel 1.000 werkuren
van de motor ofwel 50.000 door de motor afgelegde kilometers, waarbij bepalend is welk
maximum het eerst wordt bereikt, de door ons geleverde motor of ruilmotor en in opdracht
compleet gereviseerde motoren.

8.2 Op onze leveranties van nieuwe motoren en andere nieuwe zaken zijn de garanties van toepassing
indien en voor zover die door de fabriek op de motoren c.q. zaken worden verstrekt.
Onderdelen, welke door ons bij derden worden betrokken of werkzaamheden die in onze
opdracht door derden worden uitgevoerd, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke
wij van deze derden hiervoor hebben gekregen.

8.3 Indien er sprake is van revisie van losse goederen, dan garanderen wij voor een periode
van 6 maanden na de datum van afgifte van de goederen c.q. de verrichte diensten, de door ons
uigevoerde werkzaamheden.

8.4 Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke
het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen,
nemen wij niet op ons.

8.5 Garantie wordt alleen gegeven binnen Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.6 De garantie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke
opdrachtgever.

8.7 Op motoren, alsmede delen hiervan, bestemd voor sport en wedstrijddoeleinden
wordt geen garantie gegeven.

AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan
onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken, zowel bij
opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel,
dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
worden ingeschakeld.

9.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden
aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

9.4 De afbeeldingen in prijscouranten en/of folders dienen slechts om het artikel aan te duiden,
doch kunnen in details van de werkelijkheid afwijken. Maten en gewichten worden bij benadering
opgegeven. Voor afwijkingen, druk- en schrijffouten zijn wij niet aansprakelijk.

RECLAMES
10.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q. na
beëindiging van de verrichte diensten, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

10.2 Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

10.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het
recht op reclame.

ANNULERING
11.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak
ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

11.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan
gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat
met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10%.

11.3 Retouren worden slechts geaccepteerd na schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds en worden
naar waarde gecrediteerd.

OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen,
die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, danwel indien hiervoor gegronde
vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de
opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, danwel de
overeenkomst te ontbinden.

12.2 De vordering terzake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de
uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is
onmiddelijk opeisbaar.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
13.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover
krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere
instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.